امروز يكشنبه 28 آبان 1396

توانایی تجاری سازی ایده؛ شاخص اصلی داوری در جشنواره شتاب ملی

 ادامه مطلب: توانایی تجاری سازی ایده؛ شاخص اصلی داوری در جشنواره شتاب ملی

دبیرکمیته علمی سومین جشنواره شتاب ملی اظهار کرد: با توجه به رسالت پارک های علم و فناوری مبنی بر تشویق و ترغیب نوآوران و مبتکران به سمت تجاری سازی، در این جشنواره ایده علمی با توانایی تجاری سازی شدن و تلاش ایده دهنده برای تولید ثروت از ایده، اصل مهمی برای برگزیده شدن محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، احمدرضا فقیه خراسانی با ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره شتاب ملی در سال 96 گفت: امسال هم مانند سال های گذشته این جشنواره با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سطح ملی برگزار می شود.
وی ادامه داد: وظیفه کمیته علمی جشنواره شتاب ملی، بحث داوری ایده های ارسالی است و دغدغه این کمیته، داوری درست این ایده هاست.
فقیه خراسانی سیاست کمیته علمی جشنواره را سوق دادن ایده ها به سمت تجاری سازی دانست و افزود: در مرحله اول، غربالگری کلی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها بر روی ایده ها صورت می گیرد و ایده ها براساس رعایت مبنای علمی به صورت پایه ای و تخصصی امتیازدهی می شوند.
وی تصریح کرد: در مرحله دوم توانایی ایده دهنده برای تشکیل تیم و جذب سرمایه گذار سنجیده می شود و ایده دهنده در ویدئو سه دقیقه ای مختصری از ایده، تیم اجرایی، اهداف و نحوه تجاری سازی را تشریح می کند.
دبیرکمیته علمی سومین جشنواره شتاب ملی اضافه کرد: داوران مرحله دوم نقش منتوری و راهنما دارند و جدا از مبانی علمی در حوزه تجاری نیز ارزیابی می نمایند.
فقیه خراسانی تصریح کرد: تمام تلاش کمیته علمی جشنواره این است که ایده دهندگان حاضر در مرحله نهایی، با در نظر گرفتن بحث تجاری سازی ایده شان، نقشه راهی را تدوین کرده و با تیم اجرایی در مقابل داوران حضور داشته باشند.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت مسئله آموزش در جشنواره شتاب ملی خاطر نشان کرد: در سال های گذشته پس از پایان جشنواره، دوره های آموزشی برای یادگیری فرآیند تجاری سازی برای شرکت کنندگان برگزار شد که امسال نیز در نظر داریم این برنامه تداوم یابد و شرکت کنندگان در جشنواره راه درست شرکت داری و تجاری سازی ایده های نوآورانه را آموزش ببینند.

فراهم شدن زیرساخت های راه اندازی بورس ایده در پارک یزد

 ادامه مطلب: فراهم شدن زیرساخت های راه اندازی بورس ایده در پارک یزد

مدیر پروژه برگزاری سیزدهمین جشنواره ایده های برتر گفت: در طی چند سال گذشته، زﻳﺮﺳﺎﺧت های ﻣـﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ اﻳﺪه و راه اﻧﺪازی ﺑﻮرس اﻳﺪه در ﭘﺎرک اﻳﺠﺎد و ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺰرﮔﻲ از اﻳﺪه ﻫﺎی اﻳﺪه ﭘﺮدازان ﺟﻤﻊ آوری شده اﺳﺖ.
به گزارش روابط عمومی پارک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻳﺰد، ﻃﺮح راه اﻧﺪازی ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل 1382 در دستورکار ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻳﺰد ﻗـﺮار گرفت و سیزدهمین ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﻲ اﻳﺪه ﻫﺎی ﺑﺮتر و سومین جشنواره استانی شتاب ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در آذر ماه در یزد برگزار می¬شود. به همین بهانه با شهرام شکوهی؛ مدیر پروژه سیزدهمین جشنواره ایده های برتر در خصوص این جشنواره و اهداف آن به گفتگو نشستیم.
شهرام شکوهی در خصوص جشنواره شتاب ملی اظهار داشت: اﻳـﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑه عنوان اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﻴﺮه اﻳﺪه تا ﻣﺤﺼﻮل، ﻧﻘـﺶ ﺑـﻪ ﺳـﺰاﻳﻲ در اﻳﺠـﺎد ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻓﻨﺎوری از اﻳﺪه ﻫﺎی اﻳﺪه ﭘﺮدازان دارد.
وی ﺗﺮوﻳﺞ ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﻼق و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ همچنین ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر را از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره نام برد.
شکوهی ادامه داد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای پارک ﻳﺰد در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮی و اﺧﺬ ﻣﺠـﻮز ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ از وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺛﺒﺖ و دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻳﺪه ﻫﺎ می تواند کمک قابل توجهی به ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻨﺎوری در ﻛﺸﻮر کند.
وی افزود: کلیه اﻳﺪه¬ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻧﻮآوری، درﺟﻪ ﭘﺨﺘﮕـﻲ، ارزش اﻓـﺰوده اﻗﺘﺼـﺎدی، ﻓﺮاﮔﻴـﺮی اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ، درﺟﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﻴﺄت داوران ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺳﺎﻻﻧﻪ ده¬ﻫﺎ اﻳﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
شهرام شکوهی اضافه کرد: صاحبان ایده از اول مهر تا پایان آبان ماه برای ثبت ایده های خود در پایگاه الکترونیک جشنواره به آدرسChosen-hdea.ir فرصت خواهند داشت که ایده های دریافتی پس از عملیات غربالگری، در سطح استانی داوری خواهد شد و در مرحله بعد 3 ایده برتر و برگزیده هر استان برای رقابت ملی، به یزد ارسال می شوند.
این مقام مسئول با بیان اینکه تیم‏ سازی و ارسال ویدیو از طرف تیم‏ های منتخب هر استان به دبیرخانه جشنواره در مرحله بعدی قرار می گیرد، تصریح کرد: مرحله نهایی این رویداد همزمان با هفته پژوهش و فناوری در آذر ماه در یزد برگزار خواهد شد و از 10 ایده برتر در تهران و در حضور ریاست جمهوری تقدیر به عمل خواهد آمد و لوح تقدیر و مبلغ 30 میلیون ریال به عنوان جایزه به آنها اهدا خواهد شد.
شکوهی با اشاره به برگزاری جشنواره در 8 محور عنوان کرد: تعداد ایده¬ها در دوره قبل، 7501 اﻳﺪه ﻓﺮدی و 473 اﻳﺪه ﮔﺮوﻫﻲ بوده است. همچنین با توجه به اینکه محدودیت سنی نداریم افرادی با سن زیر 18 هم شرکت داشتند که مجموع ایده¬های آنها به 71 رسید.
وی خاطر نشان کرد: ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳـﻦ اﻳﺪه ﻫـﺎ، از ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷد. همچنین برای جلوگیری از سرقت ایده ها،آن ها را شناسنامه دار می کنیم.
معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد گفت: توفیقات و تجربیات گذشته باعث شده است که جشنواره شتاب با حمایت مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جمع برنامه های ثابت و سالانه هفته پژوهش و فناوری قرار گرفته و مساعدت های مطلوبی برای برگزاری سراسری و هرچه با شکوهتر این جشنواره و همچنین حمایت از صاحبان ایده های برتر در سطوح استانی و ملی انجام پذیرد.
وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: از همه علاقه مندان به حوزه گسترده فناوری های نوین، اساتید و جوانان صاحب ایده و خلاقیت می¬خواهم تا با حضور در این رقابت بزرگ، داشته ها و دستاوردهای خود را به محک آزمون بسپارند و از حمایت پارک های علم و فناوری در سراسر کشور برای تجاری سازی نتایج تحقیقات خود استفاده کنند.

مهلت ثبت ایده در سامانه

ادامه مطلب: مهلت ثبت ایده در سامانه

به اطلاع کلیه ایده پردازان محترم می رساند مهلت ثبت ایده در سامانه تا پایان وقت اداری مورخ 1396/08/24می باشد.

برگزاری مرحله اول سومین جشنواره شتاب ملی (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) با رویکرد استانی

ادامه مطلب: برگزاری مرحله اول سومین جشنواره شتاب ملی (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده )  با رویکرد...

پیرو مصوبه شورای سیاستگزاری جشنواره شتاب ملی (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده ) در جهت تسهیل روند شناخت و تعامل ایده پردازان محترم و متولیان تجاری سازی کشور( پارک های علم و فناوری) برگزاری مرحله اول سومین جشنواره ملی شتاب در سال 1396 به صورت استانی برگزارخواهد شد. و ایده های منتخب مرحله اول، جهت ارزیابی مرحله دوم و ادامه جشنواره، به دبیرخانه دائمی جشنواره ملی شتاب ( پارک علم و فناوری یزد) ارجاع می گردد. لذا ایده پردازان محترم می توانند جهت شرکت در مرحله اول سومین جشنواره ملی شتاب به وب سایت پارک های علم و فناوری استان خود مراجعه نمایند.
ايده پردازان محترم استان یزد مي توانند جهت ثبت ایده های خود از تاريخ 1396/07/30 لغایت  1396/07/24

به سایت جشنواره ملی شتاب به آدرس: www.chosen-idea.ir مراجعه نمایند.

ریاست محترم جمهور

ادامه مطلب: ریاست محترم جمهور

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهور

خواهش می کنم از اساتید و دانشجویان، محصول دانشگاه را به جامعه و تولید پیوند بزنیم، کاری کنیم تولید علم شما در کنار خلاقیت، ابداع، نوآوری، فناوری به تولید، صنعت، بخش‌های مختلف تولید و خدمات گره بخورد تا بتوانیم محصول این دانشگاه را در جامعه لمس کنیم. اگر این فضا را فراهم کنیم نه تنها مغزها از این کشور خارج نخواهند شد بلکه آنهایی که رفته‌اند نیز باز خواهند گشت.